Alle indlæg af Bo Brandt

Træning og spil under coronakrisen

Retningslinjer for beachvolley-træning under coronakrisen

Her er de retningslinjer, som er besluttet af bestyrelsen for Diramo Volley for afvikling af beachvolley-træning, så længe coronakrisen varer. Retningslinjerne overholder de regler, som er udstukket af Københavns Kommune, DGI og DIF/VolleyballDanmark. Bemærk, at du kun kan deltage i foreningens arrangementer under følgende forudsætninger:

 • Du er tilmeldt arrangementet via holdsport.dk
 • Du overholder retningslinjerne udstukket af DGI og DIF/VolleyballDanmark, samt de særlige retningslinjer for Diramo Volley
 • Du følger de anvisninger, som angives af trænere og bestyrelsesmedlemmer samt de udpegede ansvarlige personer

Du må kun tilmelde dig et beachvolley-arrangement via holdsport.dk, hvis du kan acceptere retningslinjerne. Tilmeldingen anses som din accept heraf.

Specifikke regler vedr. beachvolley fra DGI/DIF/VolleyballDanmark:

 • Træningen foregår i faste træningsforløb med faste træningsgrupper, der ikke må overstige 6 aktive og én træner pr. bane.
 • Træningsgrupper opdeles i hold af faste makkerpar på 2-3 personer.
 • Der må kun være 2 hold på banen samtidigt; ét på hver side af nettet.
 • Træner skal holde sig på afstand af deltagerne; ingen kontakt med bolde, net mm.
 • Deltagere medbringer:
 • Egen håndsprit og holder en høj standard for hygiejne før/under/efter træning.
 • Egne bolde skal benyttes – der må ikke deles ”klubbolde” mellem forskellige træningsgrupper.
 • Én klud/håndklæde pr. deltager til aftørring af sved – medbragt af deltageren selv.
 • En separat klud/håndklæde til aftørring af bold – medbragt af deltageren selv.
 • Deltagere skal undgå fysisk kontakt og high fives før/under/efter træning.
 • Det anbefales, at deltagerne ikke rører sig selv i ansigtet under træningen.
 • Hygiejne af hænder, arme og bolde foretages før, under og ved afslutning af træning (anbefalet minimum hvert 15. minut og ved hver naturlig pause).
 • Øvelser tilrettelægges, så det sikres, at der minimum er 2 meters afstand mellem alle deltagere, det vil sige at f.eks. tætte smash/blokade øvelser skal undgås.
 • Spillernes tasker og andet udstyr holdes adskilt med god afstand mellem tingene ved banen, gerne minimum 2 meter.
 • Ved skift mellem to træningsgrupper undgås der kontakt, og fast inventar, der skal justeres ved berøring, samt redskaber og remedier til baneklargøring, skal afsprittes mellem træningspas.
 • Personer over 60 år bør ikke genoptage deres beachvolleytræning på nuværende tidspunkt.
 • Al planlagt træning er frivillig. Det er især vigtigt over for unge spillere at fremhæve, at man ikke skal føle sig forpligtet til at deltage, hvis man er utryg.
 • Det er på ingen måde tilladt at komme til træning, hvis man er syg, og ved ukendt sygdom skal man være symptomfri i 48 timer inden træning kan genoptages.

Særlige regler for Diramo Volley:

 • Der er særligt fokus på at undgå smittespredning:
  • Medbring egen bold.
  • Hver deltager skal medbringe eget håndklæde, egen håndsprit og klud/håndklæde til aftørring af bold.
  • Hygiejne af hænder, arme og bolde foretages før, under og ved afslutning af træning (anbefalet minimum hvert 15. minut og ved hver naturlig pause).
  • Hvis vi kommer nærmere hinanden end 2 meter, søger vi straks igen uden for 2 meters afstand af hinanden. Dette gælder både under træning og spil, og når vi holder pause eller sidder ude.
  • Opdeling i hold à 2-3 spillere sker så vidt muligt inden vi mødes på banen.
 • Hvis beachvolley-arrangementer afvikles uden deltagelse af trænere og bestyrelsesmedlemmer, udpeges på forhånd en ansvarlig, som påser reglernes overholdelse.
 • Spillere, som ikke er tilmeldt via holdsport.dk, skal afvises, med mindre en træner, et bestyrelsesmedlem eller en af bestyrelsen udpeget ansvarlig giver tilladelse til deltagelse.
 • Deltagere, som er i en risikogruppe pga. kronisk sygdom eller alder, må selv vurdere risikoen. Det er ikke klubbens ansvar.
 • Hvis nogen (uanset medlemskab af Diramo Volley) bryder reglerne indenfor Diramo Volleys baner, er ethvert medlem af klubben forpligtet til at påtale det.
 • Hvis nogen groft eller gentagne gange bryder reglerne inden for Diramo Volleys baner, kan et bestyrelsesmedlem, en træner eller en udpeget ansvarlig bortvise vedkommende.
 • Hvis træning ikke kan afvikles forsvarligt, aflyses den af bestyrelse/trænere/ansvarlige. Beslutning herom skal accepteres uden diskussion.

Generalforsamling / general assembly 2020

English version below.

Klubben afholdt ordinær generalforsamling mandag den 24. februar 2019 kl. 18.30-20 i foreningslokalet på 1. sal i Hafnia-hallen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsordenen
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Drøftelse af foreningens fremtidige virke
 8. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
 9. Valg af bestyrelse
  • Valg af formand
  • Valg af kasserer
  • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af revisor
 11. Valg udvalgsposter
 12. Eventuelt

Referat af ordinær generalforsamling 2020

Revideret regnskab 2019

Formandens beretning 2019

Budget 2020


English language version:

Monday 24 February 2020, 6:30PM-8PM, the annual general assembly took place in the club/association room upstairs at Hafnia-hallen.

Agenda:

 1. Election of meeting chairman
 2. Approval of agenda
 3. Election of reporter
 4. Board report
 5. Submission and approval of audited financial accounts
 6. Proposals received
 7. Discussion of future club activities
 8. Approval of the budget, including decision on membership fee
 9. Board election
  • Election of chairman
  • Election of cashier
  • Election of additional board members
 10. Election of auditor
 11. Election regarding sub committees
 12. Miscellaneous

Links to the meeting minutes, the approved financial accounts, the annual statement from the chairman and approved bylaws (all in Danish language) can be found above.

2019/2021 Haltider/Facilities

This information is presented in English below.

Her kommer nyt om de haltider, Diramo Volley får tildelt fra Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune. Listen opdateres , efterhånden som tiderne godkendes. Alle banetider er i Hafnia-hallen og er tildelt for perioden 1. august 2019 – 30. juni 2021, med mindre andet er anført.

 • Fast gulv, Hafnia Multihal, bane 1:
  Onsdage kl. 19.00-20.30.
 • Beachvolley, Hafnia Beach 2&3:
  Lørdage kl. 11.30-13.00.
 • Beachvolley, Hafnia Beach 2&3:
  Mandage kl. 20.00-21.30.

Hertil kommer den banetid, klubben tilkøber i Ryparken:

 • Mandage kl. 16-18.30: Bane 1 og 2
 • Onsdage kl. 16-18.30: Bane 2

English:

News about court allocations from the Copenhagen municipal authorities. The list will be updated as new allocations are approved.
All court allocations are at Hafnia-hallen, and are for the period 1 Aug 2019 – 30 Jun 2021, unless otherwise specified.

 • Hardcourt volleyball, Hafnia Multihal court 1:
  Wednesdays 7PM – 8:30PM.
 • Beach volleyball, Hafnia Beach 2&3:
  Saturdays 11:30AM – 1PM.
 • Beach volleyball, Hafnia Beach 2&3:
  Mondays 8PM – 9:30PM.

In addition, Diramo Volley has purchased additional court allocations at Ryparken:

 • Mondays, 4PM – 6:30PM, courts 1&2.
 • Wednesdays, 4PM – 6:30PM, court 2 .

Nye muligheder for beachvolley / New beach volleyball opportunities

Indendør på fast gulv i Hafnia-hallen: Onsdage indtil udgangen af maj måned 2019.

Indendørs beachvolley i Hafniahallen:

 • Mandage 18.30-20.00 (bemærk den tidligere tid).
 • Lørdage på vekslende tidspunkter – se holdsport .

Udendørs beachvolley ved Hafnia-hallen: Torsdage og søndage, begge 17.00-18.30.

Udendørs beachvolley ved Ryparken: Mandage og onsdage, begge dage kl. 16-18.30. Bemærk, at der her er tradition for at angive i en kommentar, hvornår man kan være der.

Indoor hardcourt volleyball continues to the end of May 2019 on Wednesdays 7 PM – 8:30 PM.

Indoor beach volleyball, Hafnia-hallen: Mondays 6:30 PM – 8 PM (notice: earlier than before!); Saturdays at varying times, please consult holdsport.

Outdoor beach volleyball, Hafnia-hallen: Thursdays and Sundays 5 PM – 6:30 PM.

Outdoor beach volleyball, Ryparken: Mondays and Wednesdays 4PM – 6:30 PM. Note: We traditionally leave a comment stating expected time of arrival when signing up for the Ryparken events.

Kontingent / Membership fee 2019

Det er på tide at betale kontingent for kalenderåret 2019. Kontingentet udgør 300 kr og bedes indbetalt til konto nummer 0400-1073619534 snarest. Husk at angive dit navn i betalingens besked-felt, især hvis du betaler via en andens konto.

It is time for the yearly membership fee payment. For 2019, the fee amounts to DKK 300. Please pay immediately to the following Danish bank account: 0400-1073619534 . You can get help from a board member if the fee payment poses practical problems. Remeber to state your name in the payment message, in particular if the payment transfer arrives from a bank account in another name.

Generalforsamling / General assembly 2019

English version below.

Klubben afholdt ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2019 kl. 18-20 i foreningslokalet på 1. sal i Hafnia-hallen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsordenen
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Drøftelse af foreningens fremtidige virke
 8. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
 9. Valg af bestyrelse
  • Valg af formand
  • Valg af kasser
  • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af revisor
 11. Valg udvalgsposter
 12. Eventuelt

Ad 6. Indkomne forslag: Af to grunde foreslås en vedtægtsændring, se forslag til ændrede vedtægter med ændringsmarkeringer:

 • Af hensyn til persondataforordningen/GDPR ønsker bestyrelsen ikke at ligge inde med følsomme oplysninger om klubbens medlemmer.
 • Af hensyn til den årlige medlemsindberetning til det centrale foreningsregister har fortsat brug for at kende medlemmernes fødselsdato – det gør vi nu obligatorisk at indtaste i holdsport (eller den platform, vi til enhver tid måtte anvende).

Referat af ordinær generalforsamling 2019

Godkendt, revideret regnskab 2018

Godkendte vedtægter

Formandens beretning 2018

English language version:

Monday 25 February 2019, 6PM-8PM, the annual general assembly took place in the club/association room upstairs at Hafnia-hallen.

Agenda:

 1. Election of meeting chairman
 2. Approval of agenda
 3. Election of reporter
 4. Board report
 5. Submission and approval of audited financial accounts
 6. Proposals received
 7. Discussion of future club activities
 8. Approval of the budget, including decision on membership fee
 9. Board election
  • Election of chairman
  • Election of cashier
  • Election of additional board members
 10. Election of auditor
 11. Election regarding sub committees
 12. Miscellaneous

Regarding agenda item 6, proposals received, we will discuss a proposal for a bylaws change. The proposed change will make it mandatory to enter details like email address and birthdate at holdsport.dk (or whatever platform the club board advises you to use) instead of supplying this information directly to the board. We still need the information, but want to avoid maintaining a registry which also is a hassle when you have to comply with the EU General Data Protection Regulation (GDPR). See the proposed bylaws changes (in Danish) here.

Links to the minutes, approved financial accounts and approved bylaws (all in Danish language) can be found above.

Træningstider 2018-19

Indendørstræning på fast underlag:
Vi træner hver onsdag i Hafnia-hallen, som ligger nær Ny Ellebjerg station, og hvor der er gode parkeringsforhold. Vi træner kl. 19:00 – 20:30 i “Hafnia Court”, hvor vi har banen nærmest indgangen, og tilmelding foregår på Holdsport. Indendørssæsonen løber fra september til og med maj.

Indendørstræning på sandbane:
Vi træner hver mandag kl. 20:00-21:30 og hver lørdag kl. 11:30-13:00, også i Hafnia-hallen, bare i den modsatte ende, dvs. Hafnia Beach. Både mandag og lørdag har vi banen længst fra indgangen (Hafnia Beach 3). Tilmelding foregår på Holdsport. Indendørssæsonen løber fra september til og med juni (eller indtil vi ikke længere orker at spille indendørs).

Udendørs beach volley:
Vi har 2 baner til rådighed hver mandag kl. 16.00 – 18.30 i Ryparken (RP Beach), og derudover har klubben nogle volleynet, som medlemmerne kan låne.
Tilmelding til spil på banerne i Ryparken sker på Holdsport. Vi spiller, når vejret tillader det, i månederne maj-september.

Kontingent:
Det koster kr. 300 om året at være medlem. Det koster 150 kr. for efteråret 2018, dvs. september-december 2018.